English / Greek
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Εμείς, η Ενωση Συντακτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου και οι Ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δια κοινής απόφασης υπογράφουμε την παρούσα Ιδρυτική Πράξη έγκρισης και αποδοχής του Κώδικα και δηλούμεν ότι θα εφαρμόσουμε τον παρόντα Κώδικα με απόλυτο σεβασμό της αλήθειας και του δικαιώματος του πολίτη για εξασφάλιση αντικειμενικής, ολοκληρωμένης και έγκυρης πληροφόρησης.
Υπογράφουμε την παρούσα Ιδρυτική Πράξη στη Λευκωσία, σήμερα, 21. 5. 1997 και μονογράφουμε το πρωτότυπο του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εις όλες τις σελίδες και το οποίο κατατίθεται στην Ενωση Συντακτών Κύπρου για ασφαλή φύλαξη και αναπαραγωγή αντιγράφων για πάντα ενδιαφερόμενο.

Η Ενωση Συντακτών Κύπρου
Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου
Οι Ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Υπογραμμένο πρωτότυπο της ιδρυτικής πράξης του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

**********************

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καθιδρύεται Επιτροπή Δεοντολογίας (εφεξής «η Επιτροπή») στην οποία ανατίθεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντα Κώδικα.

Η Επιτροπή, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Είναι πρόσωπα υψηλής ηθικής στάθμης και εγνωσμένου κύρους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει κατά προτίμηση να έχει νομική κατάρτιση.

Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από κοινού από την Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τους Ιδιοκτήτες τω Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα εννέα μέλη διορίζονται ανά τρία από την Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τους Ιδιοκτήτες των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ένα από τα διαδικτυακά μέσα. **

Η θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, ή μέλους της Επιτροπής παραμένει χωρίς φορέα με το θάνατο, την παραίτηση, την καταδίκη για αδίκημα που ενέχει δόλο, ή για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας. Η αναπλήρωση γίνεται με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες.

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

 Η Επιτροπή δύναται να λάβει διαδικαστικές και άλλες αποφάσεις μόνο αν παρίστανται, τουλάχιστον ο Πρόεδρος, ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος και επτά από τα μέλη της.

Παραβίαση του Κώδικα διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται με πλειοψηφία οκτώ θετικών ψήφων. Ο καθ’ ου το παράπονο ή το καθ’ ου το παράπονο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης δικαιούται  να παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία ή ενώπιον υποεπιτροπής που συνέρχεται προς τούτο και του δίδεται κάθε δυνατή ευκαιρία να ακουσθεί, να δώσει εξηγήσεις αυτοπροσώπως ή δι’ άλλων προσώπων.

Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες διαδικασίας, οι οποίοι ισχύουν από της γνωστοποιήσεως τους στην Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Επιτροπή δέχεται, επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παραπόνων για κατ’ ισχυρισμό παραβιάσεις του παρόντα Κώδικα από Λειτουργό η/και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών εκδόσεων των εγκεκριμένων ΜΜΕ με οπτικο-ακουστικό περιεχόμενο. Δίδει επίσης, κατά την κρίση της, στο πνεύμα αυτού του Κώδικα, ερμηνευτικές καθοδηγητικές γραμμές.

Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή δύναται να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως συγκεκριμένης περιπτώσεως που δυνατό να ισοδυναμεί με παραβίαση, λόγω της σημασίας και της σοβαρότητας της.

Επαφίεται στη διακριτική ευχάρεια της Επιτροπής να αποφασίσει κατά πόσο θα επιληφθεί παραπόνου, που αποτελεί αντικείμενο διαδικαίας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η διευθέτηση, το συντομότερο δυνατό, οιασδήποτε διαφοράς που δυνατό να ενέχει ουσιαστική παράβαση των κανόνων του παρόντα Κώδικα. Εάν δεν επιτευχθεί διευθέτηση, η Επιτροπή εξετάζει το παράπονο και αποφασίζει κατά πόσο παραβιάστηκε ο Κώδικας.

Η Επιτροπή δεν δικαιούται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή ή να επιδικάσει αποζημιώσεις, ούτε να επιληφθεί παραπόνου που αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου. Οι αποφάσεις και τα πορίσματα της Επιτροπής δημοσιοποιούνται. Το καθ’ ου η απόφαση μέλος των Μ.Μ.Ε. υποχρεούνται να δημοσιοποιήσει τη σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Τα λειτουργικά και άλλα συναφή έξοδα της Επιτροπής καλύπτουν εξ ίσου η Ενωση Συντακτών, ο Σύνδεσμος Εκδοτών και οι ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η Επιτροπή δύναται να δέχεται εισφορές ή χορηγίες από άτομα ή οργανισμούς, όταν κατά την κρίση της τέτοιες εισφορές δεν είναι δυνατό να δημιουργήσουν σκιές για την αμεροληψία και ευθυκρισία της ή των μελών της.

******************